Leeuwarder Courant

Dit was de weblog Statenjacht van LC-verslaggever Jan Arendz over het provinciebestuur van Fryslân. Tegenwoordig blogt hij op janarendz.nl.

Contact: janarendz@home.nl

vrijdag 22 april 2011

Het college van de FNP

We hebben een nieuw Fries college, maar er is weinig nieuw aan. Het coalitieakkoord is nog vaag en vier van de vijf gedeputeerden gaan door. Hier en daar is met portefeuilles geschoven.

Jannewietske de Vries van de PvdA is voorgesorteerd als Keninginne fan Fryslân en het takenpakket van Sjoerd Galema (CDA) is gedevalueerd tot pretpakket. Dit is de prijs die boer Sjoerd betaalt voor de tweede gedeputeerde die hij voor zijn partij binnenhaalde.

Echt nieuw is de entree van de FNP. De coalitie was de afgelopen vier jaar al Frysksinnich en pro platteland. Politiek talent Johannes Kramer kan als gedeputeerde de aksenten verder versterken. Na het college van de chemie (2007-2011) en het college van de slaande deuren (2003-2007) hebben we nu het FNP-college.

Bovenste foto: Maartje Roos, onderste foto Johannes Kramer via twitter. (En dan komme je thús en hat de buert alle flaggen út en in spandoek makke. Geweldich. No oan de neisit.)

3 opmerkingen:

  1. Sjoerd Galema hat him, terwyl hy oars net stil te krijen wie, noch net heare litten. En dat is frjemd! Hy liket no it "fyfde tsjil oan de wein" te wezen? Syn amerke mei biks is hy kwytrekke en Europa is fiersten te grut foar de boer út Hartwert. Dit is in djoere priis foar it ferlies fan "syn" CDA! Fan koprinner, meirinner? Jo moatte wol in soad foar de Fryske polityk oer ha, sa tinkt my. As hy no thús syn ferhaal mar kwyt kin, oars moet der help komme? Boppedat, jildsaken by de PVDA? Komt dat wol goed!!

    BeantwoordenVerwijderen
  2. My tinkt, Hans Konst woe mear as Galema ea klear makke hat; de kening fan Fryslân weze? Probleem derby is. Wa't net as kening berne is, sil dat nea wurde. Der hat, troch op Galema ôf te jaan,Konst him op fersjoen. Hy koe net sûnder it CDA it liket op "blunderhim" te wurden. Earme Jorritsma, dy't no krekt it Frysk ek wat prate kin.

    BeantwoordenVerwijderen
  3. Nei fjouwer jier de mûle stiif ticht te halden hat de FNP it toch klear krige; Jehannes Kramer is deputearre! Hy kin no sjenlitte wer't de FNP stiet? By it earste ferskil tusken de beide lânstalen, sa stiet yn it koalysje akkoard, giet it Nederlansk foar! Werom woe de FNP yn it kolleezje freegje ik my dan ôf. Bearn Singelsma soe wol sizze: frjemden wâdzje oer ús ikkers, sa wurdt it, neffens my, nea wat mei fryslân!!

    BeantwoordenVerwijderen