Leeuwarder Courant

Dit was de weblog Statenjacht van LC-verslaggever Jan Arendz over het provinciebestuur van Fryslân. Tegenwoordig blogt hij op janarendz.nl.

Contact: janarendz@home.nl

woensdag 2 november 2011

Dag postsorteerloods

Liefst vijf jaar huisde de provincie in een voormalige postsorteerloods in Leeuwarder. Deze week verhuizen de bestuurders en ambtenaren terug naar de Tweebaksmarkt. CdK John Jorritsma stond er vanochtend bij stil, voorafgaand aan de laatste statenvergadering in de tijdelijke huisvesting.

Tijdens de vernieuwbouw aan de Tweebaksmarkt zijn aan het spoor bij het  station 144 vergaderingen geweest, memoreerde Jorritsma. Personeel deden zich grote veranderingen voor. De meeste statenleden van nu zijn functioneel nog nooit in het echte Provinsjehûs geweest! Hetzelfde geldt voor gedeputeerden en commissaris Jorritsma zelf.

Volgende maand speelt het circus zich weer af op de aloude locatie, bij de tijd gebracht voor €79 miljoen. Je merkt dat iedereen er zin in heeft. Ikzelf zal er ook nog een keer bij zijn. Waarschijnlijk wordt het meteen ook mijn laatste keer! Dus behoor ik straks tot de generatie 'postsorteerloods'.

Lees hieronder de toespraak van Jorritsma:

Achte oanwêzigen,

Nei fiif jier is it safier. We gean werom. Werom nei de Tweebaksmarkt. Werom nei de seal wêr we hjir allinnich de glês yn lead-ruten fan seagen. It is ús lêste gearkomste. Hoefolle gearkomsten hawwe hjir as PS yn fiif jier hân? Wa wit dat? 144, plenêr en yn kommisjeferbân. Sels in kear op Sneon. En dan hawwe de presidiumgearkomsten en de gearkomsten fan de fraksjes net meirekkene.

Yn fiif jier tiid kin in soad feroarje. We ha twa ferkiezings hân. We begûne hjir mei 55 sitten yn de steaten. Dat binne der no tolve minder. De gearstalling fan de Steaten is yngripend feroare. Allinnich al nei de lêste ferkiezings yn maart namen we ôfskie fan mear as tweintich steateleden. De groep dy’t hjir yn 2006 begûn is net al te grut mear.

Ek it kolleezje makke in soad feroarings mei. Binnen in heal jier stapte hjir yn 2007 in part fan it kolleezje op. De datum witte se noch by it UMCG yn Grins. Dêr hiene se de hertslachmeter fan ien fan ús Steateleden útlêzen. Op 29 maaie 2007 seagen se de heechste pyk: wat wie dêr oan de hân west? It wie de dei fan fertrek fan Ton Baas, Piet Bijman en Jan Ploeg.
Mar ek deputearre Anita Andriesen rekken we hjir kwyt, alwer trije jier lyn. Lykas Steatelid Frans Baron, hast in jier letter. Twa stjergefallen binnen in jier, dat hakt der yn. Wat der hjir oars ek bard is, dat wiene djip tryste en yngripende saken.

Oan de oare kant wiene der ek fleurige berjochten, sa is it libben. Der binne mei namme yn de foarige perioade in soad bern berne. Avine Fokkens is op de al neamde 29 maaie sawat yn de steateseal befallen.

Der sit op dizze stoel no ek in oare foarsitter as yn 2006. Ien dy’t allinnich mar dizze steateseal kin en o sa graach nei dy nije seal wol. Want wat sjocht dy seal der prachtich út! Lykas de rest fan it gebou.

Architekt Sjoerd Soeters hat in tema mei jûn oan syn wurk foar de Tweebaksmarkt: Let the variety of each be dominated by the harmony of the whole. Koart sein: mei-inoar ien. Dat sil ek it tema wêze fan de offisjele iepening yn de Maitiid.
Lit dat ek ús tema wêze en soargje der foar dat we as Steaten like sichtber binne yn de Fryske mienskip as ús nije gebou en dat it nije Provinsjehûs it hûs is foar de hiele provinsje.

Achte steateleden, achte oanwezigen,
We begjinne no oan ús lêste gearkomste hjir. Moandei gean we oer. Litte we der hjoed, mar ek moandei in moaie dei fan meitsje. Mei in soad PK’s hjoed troch de begrutting en moandei tegearre mei in soad PK’s nei it nije Provinsjehûs. De seis moaie doeken mei glês yn lead binne foar de heechste bieder. Opbringst nei it goeie doel.

    

Geen opmerkingen:

Een reactie posten