Leeuwarder Courant

Dit was de weblog Statenjacht van LC-verslaggever Jan Arendz over het provinciebestuur van Fryslân. Tegenwoordig blogt hij op janarendz.nl.

Contact: janarendz@home.nl

donderdag 24 maart 2011

Examen bij juf Margreeth

Wat een spanning hing er gisteravond in de statenzaal. Het was muisstil, nog voordat informateur Margreeth de Boer de openbare vergadering over de collegeonderhandelingen opende. Alsof de onderhandelaars examen deden bij juf Margreeth en meester Hans Konst.

Geen vragen en opmerkingen, geen grapjes, er werd zelfs de hele avond niet getwitterd door de achterban in de zaal. Provinciale Staten nemen belangrijke beslissingen, maar de beslissing van gisteravond leek de belangrijkste ooit. Nu ging het om de eigen positie van partijen, om de macht in het Provinsjehûs.

Toen Konst tot ieders verrassing meteen bekend maakte met welke partijen hij wil regeren, waren de emoties van de gezichten te scheppen. Winnaar GrienLinks moest zijn tekst aanpassen. Verliezers waren zo overrompeld, dat ze niet echt in verzet  kwamen tegen de voorgestelde coalitie. Daarmee maakten ze het juf Margreeth en meester Hans makkelijk.

3 opmerkingen:

  1. Hans Konst hat no "de" manier fûn om syn "maatsje" Galema yn te binnen? Liet hy, yn de ferkiezingskrante, net opskriuwe;"Galema is in leuke fint mei in aardich ferhaal, hy hat net sa folle klearmakke! Mei dizze "moef" kriget Sjoerd Galema gjin kans wêr om foar "master" op te spieljen. Wie Galema al net "hatstikke bliid" om wer mei te dwaan? Dit kin him noch wol soer opbrekke? Werfan akte.

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Fjouwer jier hat de PVDA sekuur dien wat Sjoerd Galema woe. Ik bin beneid hoe't dit no útpakke sil. Spitich dat Grienlinks net mear wol. It is fansels ek net sa moai betocht fan it PVDA om Grienlinks te misbruken om harren twadde gedeputearde te rjochtfeardigjen.....

    BeantwoordenVerwijderen
  3. Komme der toch fiif gedeputearden kan hat Hans Konst in grutte misser makke en nimt it CDA, dat oer alle bûgen ferlern hat, it rjocht wer yn eigen hannen en gunne Johannes Kramer harren "fersetjes"? De FNP wol no fansels fan alles wol dwaan....Eindelik in kollege-sit. Der wie al hiellang net útsjoen, neffens my.

    BeantwoordenVerwijderen